Përpiqemi të jetojmë vlerat tona: Kodi i Etikës për Caritas Kosova, bazuar në atë të Caritas Internationalis

Dec 14 • Kisha në Kosovë, Res socialis

Puna e Caritas Kosova, sikurse e Caritas Internationalis, është e motivuar, orientuar dhe e përcaktuar nga Shkrimi i Shenjtë, mësimi dhe tradita e Kishës Katolike dhe një takim personal me dashamirësi me njerëzit në nevojë. “Caritasi është dashuria e Kishës për njerëzit e saj” dhe mishëron alternativë preferenciale për dhe me ata që janë të varfër, të përjashtuar ose të margjinalizuar.Caritasi përpiqet të sigurojë zhvillimin integral të personit në tërësi, dhe të lehtësoj vuajtjet e shkaktuara nga katastrofat, konfliktet dhe padrejtësitë.

“Kodi i Etikës” në vijim është i bazuar dhe përmbledh në një deklaratë normative vlerat dhe parimet të cilat përfshijnë kornizën etike gjithëpërfshirëse, të cilës të gjithë anëtarët dhe stafi pritet t’i përmbahen. Në të gjithë punën e vet, Caritasi dhe stafi i saj aspirojnë të mishirojnë këto vlera dhe parime dhe duke vepruar kështu të jenë dëshmitarë aktivë të dhembshurisë së Krishtit, në punë dhe në botë.

“Kodi i Sjelljes për Stafin” përshkruan sjelljen që pritet nga i gjithë stafi i Caritasit.

Caritasi është i bindur se stafi i saj vepron me ndërgjegje dhe integritet të madh, dhe ilustron vlerat dhe parimet e këtij Kodi të Etikës, pa nevojë për deklarata eksplicite. Ky dokument është normë udhëzuese për stafin e Caritasit në të gjitha nivelet. Sidoqoftë, me anë të këtij Kodi të Etikës, ne sigurojmë një qartësi dhe qëndrueshmëri më të madhe mbi të gjitha në identitetin dhe misionin tonë.

Ky Kod do të përfshihet në politikat e Burimeve Njerëzore të Caritasit, dhe stafi ynë duhet të marrë një kopje të tij, të trajnohet për këtë Kod dhe pritet që t’a respektoj atë.

 

Vlerat dhe Parimet:

E gjithë jeta njerëzore është e shenjtë që nga ngjizja deri te vdekja natyrore. Të krijuar në imazhin dhe ngjashmërinë e Zotit, të gjitha gratë dhe burrat janë krijuar me dinjitet unik sepse ato/ata “qëndrojnë mbi të gjitha gjërat dhe të drejtat dhe detyrat [e tyre] janë universale dhe të pacenueshme”. “Nga natyra e tij e brendshme njeriu është një qenie shoqërore, dhe nëse nuk lidhet me të tjerët ai nuk mund të jetojë as të zhvillojë potencialin e tij”.

Rendi shoqëror kërkon përmirësim të vazhdueshëm. Duhet të bazohet në të vërtetën, të ndërtohet mbi drejtësinë dhe të animohet nga dashuria; duhet të rritet çdo ditë në liri drejt një ekuilibri më njerëzor”. Dinjiteti njerëzor dhe natyra sociale e njeriut janë themeli dhe frymëzimi për një vizion moral të shoqërisë i cili do të arrihet nëse jetojmë sipas vlerave dhe parimeve vijuese:

 

Vlerat:

 1. Drejtësia
 2. E mira e përbashkët
 3. Zhvillimi integral i njeriut
 4. Dhembshuria
 5. Opsioni preferencial për dhe me të varfrit dhe të shtypurit
 6. Respekti
 7. Solidariteti

 

Parimet:

 1. Partneriteti
 2. Subsidiariteti
 3. Pjesëmarrja
 4. Fuqizimi
 5. Pavarësia
 6. Mbikëqyrja dhe Përgjegjësia
 7. Barazia, universaliteti, paanshmëria dhe hapja ndaj të gjithë popujve
 8. Mbrojtja
 9. Ekonomitë Lokale
 10. Kujdesi për krijimin dhe vëmendja ndaj ndikimit në mjedis
 11. Koordinimi
 12. Avokimi
 13. Mësimi dhe Zhvillimi i Stafit
 14. Kujdesi për Stafin

 

Nga dinjiteti i pacenuar njerëzorë, dalin edhe obligimet e çdo personi për ta respektuar njerëzinë, dinjitetin e çdo personi tjetër, për ta mbrojtur dhuratën e jetës tek të tjerët, për ta promovuar lirinë dhe prosperitetin njerëzor në forma të ndryshme, pjesë e së cilës fushatë caritasi mundohet të japë kontributin e vet. Duke nderuar dhe mbrojtur njerëzinë tek të pafuqishmit dhe tek të pambrojturit, ne njëherit mbrojmë dhe nderojmë jo vetëm urdhërin e Hyjit, por edhe nderin dhe njerëzinë tonë.

Të drejtat e personit nuk janë dhuratë as e caritasit dhe as e qeverive demokratike apo të pushtetarëve të fuqishëm dhe as e shteteve përparimtare; madhëria e dinjitetit të personit dhe të drejtat e tija qëndrojnë në natyrën e çdo personi. Qeveritë dhe gjithë faktorët relevantë duhet t’i njohin dhe t’i respektojnë ato.

Secili prej nesh është i ftuar dhe i obliguar që ta mbrojë jetën njerëzore, ta kultivojë atë dhe të krijoj ambiente të përshtatshme për avansimin e saj në të gjitha sferat e jetës. Nuk mund të presim që të jemi të respektuar nga të tjerët nese nuk bëjmë asgje për të respektuar dhe nderuar personat rreth nesh, posaqe ata që kanë më shumë nevojë për ne.

Në doktrinën dhe mesazhin krishter, jeta njerëzore apo dinjiteti i personit është i pacenueshëm në të drejtat e tija fondamentale. Jeta e çdo njeriu paraqet dhuratë të veqantë të Hyjit, është një ftesë e tij personale për secilin prej nesh. Hyji si burim i jetës, nga Jeta e vet, ne na ka falur jetën dhe vetëm njeriu i ka vetitë, komponentet e vet Hyjit me të cilat vlera ne i tejkalojmë gjitha krijesat tjera.

 

Vënia e Vlerave tona në Praktikë: Kodi i Sjelljes Për Stafin e Caritas Kosova, anëtar korrespodent i Caritas Internationalis

Ky Kod i Sjelljes specifikon qëndrimet dhe sjelljen që i gjithë stafi i Caritasit pritet të mbajë. Kodi i sjelljes rrjedh nga, dhe lidhet ngushtë, me Kodin e Etikës të Caritasit, i cili përshkruan vlerat themelore dhe praktikat institucionale të organizatave të Caritasit. “Individët që kujdesen për ata që kanë nevojë së pari duhet të jenë profesionalisht të aftë: ata duhet të jenë të trajnuar siç duhet në atë se çfarë bëjnë dhe si e bëjnë, dhe të angazhohen për kujdes të vazhdueshëm. Megjithatë, ndërkohë që aftësia profesionale është një kërkesë kryesore dhe thelbësore, ajo e vetme nuk mjafton. Kemi të bëjmë me qeniet njerëzore dhe qeniet njerëzore gjithmonë kanë nevojë për diçka më shumë sesa vetëm për kujdesin e duhur teknik. Ata kanë nevojë për humanitet. Ata kanë nevojë për shqetësim të përzemërt”.

Ky Kod është i ndarë në katër fusha kryesore për lehtësim të referimit.

I gjithë Stafi i Caritasit pritet të:

 1. Vlerat, Sjellja dhe Etika
 • përmbahen, ose të paktën, të kuptojnë dhe respektojnë vlerat shoqërore dhe morale dhe mësimet e Kishës Katolike
 • sigurohen në çdo kohë që sjellja e tyre personale dhe profesionale është e standardeve më të larta, dhe shihet se është e tillë
 • veprojnë me mirëbesim dhe t’i trajtojnë njerëzit e tjerë me dinjitet dhe respekt, duke krijuar një mjedis që kultivon diversitetin
 • respektojnë të gjitha të drejtat e njeriut dhe të sfidojnë diskriminimin, ngacmimin, abuzimin, neglizhencën dhe shfrytëzimin që cenojnë të drejtat e të tjerëve
 • shmangin “imponimin (e) besimit të dikujt mbi të tjerët… Kuptojnë që dashuria e pastër dhe bujare është dëshmia më e mirë për Zotin në të cilin ne besojmë dhe nga i cili jemi të nxitur të duam”
 • refuzojnë të bëjnë deklarata raciste, seksiste ose ndryshe ofenduese në mënyrë publike ose private
 • ndërmarrin veprime të arsyeshme për të mbrojtur të tjerët nga dëmtimi
 • respektojnë ligjet e vendit në të cilin ata punojnë, brenda kufijve të ndërgjegjes
 • respektojnë dhe janë të ndjeshëm ndaj zakoneve dhe kulturës lokale, vishen në përputhje me rrethanat
 • sigurohen që ata, dhe çdo staf që ata menaxhojnë, të veprojnë në përputhje me udhëzimet e shëndetit, mbrojtjes dhe sigurisë dhe të përpiqen të mbrojnë të tjerët
 • sigurohen që reputacioni i Caritasit të mos dëmtohet
 • ruajnë konfidencialitetin e çdo informacioni ose njohurie të fituar gjatë ushtrimit të detyrave të tyre në Caritas
 • kryejnë detyrat e tyre me kompetencë dhe me dashuri, pa paragjykime ose diskriminim të asnjë forme, dhe mbajnë opsionin preferencial të Caritasit për të varfrit
 • mbajnë në mend ndjeshmërinë lokale kur shprehin dhe ushtrojnë besimet e tyre përkatëse
 • mirëpresin, dhe ndërtojnë solidaritet dhe bashkëpunim me njerëz nga organizata të tjera të Caritasit

 

 1. Konflikti i Interesit, Detyrimi dhe Korrupsioni
 • shmangin përdorimin e pozitave të pushtetit të dhënë nga rolet e tyre si punonjës të Caritasit për të ushtruar presion, ose për të nxjerrë favore ose përfitime personale në aspektin ekonomik, profesional, politik ose seksual
 • deklarojnë me shkrim çdo konflikt interesi të mundshëm ose të vërtetë (financiar, personal ose familjar) në çështjet që kanë të bëjnë me punën e Caritasit tek mbikëqyrësi i tyre ose menaxheri tjetër i lartë
 • nuk pranojnë asnjë favor, ryshfet ose forma të tjera të pasurimit personal nga përfituesit, partnerët ose kontraktuesit në asnjë rrethanë
 1. Mbrojtja e pronës së Caritasit dhe ushtrimi i kujdestarisë
 • të sigurohen që pasuritë dhe pronësia intelektuale e Caritasit nuk keqpërdoren, ato mbrohen nga vjedhjet, mashtrimet apo dëmtimet tjera
 • të mbajnë standardet e duhura të sinqeritetit dhe integritetit në llogaridhënien financiare
 1. Sjellja Personale
 • të mos mbajnë armë në punë ose ndonjë pronë të Caritasit (me pronësi apo me qira) duke përfshirë akomodimin/zyrën/ automjetet, etj.
 • të mos përdorin droga rekreative ose konsumojnë sasi të tepërt të alkoolit
 • të sigurohen që sjellja e tyre seksuale është e përshtatshme gjatë gjithë kohës

Zbatimi i Kodit të Sjelljes – i gjithë stafi i Caritasit është i obliguar të respektoj Kodin e Sjelljes.

Mekanizmi i Ankesave – do të zhvillohet në kuadër të Politikës për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të të Rriturve të Cënuar.

Detyrimi për të raportuar – çdo anëtarë i stafit ka për detyrë të raportojë menjëherë për çdo dyshim apo shqetësim lidhur me shkeljet e këtij Kodi.

Shkeljet e Kodit – do të hetohen dhe mundë të çojnë në masa disiplinore.

 

Don Viktor Sopi

Drejtor Gjeneral i Caritas-it të Kosovës

Comments are closed.

« »